Hastanelerde, eczanelerde, SSK, Bağ-Kur müdürlüklerinde uzun kuyruklar dönemini hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ilaç almak, bir istirahat parası almak için saatlerce kötü şartlarda bekletilirdi vatandaşlarımız. Artık, vatandaş odaklı, çağın gereklerine uygun vizyoner yönetim anlayışına sahip bir sosyal güvenlik sistemimiz ve bunu bize sağlayan bir kurumumuz var: Sosyal Güvenlik Kurumu.

Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen iş göremezlik raporlarının elektronik ortamda hazırlanması uygulaması için SGK uzun zamandır çalışıyordu nihayet sone gelindi ve özellikle sigortalılar açısından istirahat paralarının ödenmesi aşamasında zaman zaman sorun olarak ortaya çıkan “raporun işverene iletilmemesi” veya “SGK’ya gönderilmemesi” nedeniyle mağduriyet yaratan durumlar da artık yaşanmayacaktır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinde SGK’ya daha önce olmayan geniş yetkiler tanındı. SGK’da bu yetki çerçevesinde gerek kurumsal işlemlerin kontrol edilebilirliği ve denetlenebilirliği gerekse vatandaşlarımızın daha kısa sürede ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenlemeler yapmaktadır.
Bu anlamda mezkür Kanunda, SGK, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili kılınmış ve elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerli sayılmıştır.
.
Bu çerçevede, kısa vadeli sigorta kollarından geçici iş göremezlik ödeneğinin elektronik ortamda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması amacıyla SGK tarafından “Geçici İş Göremezlik Süreç İyileştirme Projesi” kapsamında yürütülen çalışmada sağlık hizmet sunucuları tarafından doldurulması gereken tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile iş göremezlik belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve yetkili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin program yazılımları tamamlandı ve 01.07.2012 tarihi itibariyle e-rapor uygulaması başlayacak.
Bir diğer yenilik ise üzerinde uzun süredir çalışılan e-reçete uygulaması ki bu sistemle birlikte gereksiz ve sahte ilaç kullanımının da önüne geçilmiş olacak, ilgili tarafları da bürokratik iş süreçlerinden kurtarıp arşiv sorununu da temelli olarak ortadan kaldıracaktır. Bu konu ile ilgili olarak da SGK’nın yazılım çalışmaları tamamlandı ve 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması da başlayacak. İsterseniz e-reçete uygulamanın nasıl işleyeceği hakkında kısaca soru cevap şeklinde bir bilgilendirme yapalım.
E-reçete nedir? Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, urumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek, elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.
Elektronik reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları var mı? Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasınageçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcutolmadığı;
Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurumhekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması
merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,
Birinci basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,
İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,
Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,
e-reçete uygulaması kapsamı dışında kalacak olup, bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.
Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir?
-Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler,
-Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler,
hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.
MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir?
Bu durumda reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanacaktır.
Hekim tarafından sisteme kaydedilerek e-reçete numarası alınmış bir ereçete
üzerinde değişiklik yapılabilir mi?
Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. Hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde hekim tarafından değişiklik yapılması için e-reçetenin hekim tarafından silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak eczane tarafından karşılanmış olan e-reçete üzerinde hekim tarafından herhangi bir işlem yapılamasına sistem tarafından izin verilmemektedir.
E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK’nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir?
Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir ve geri ödemesi yapılmayacaktır.
E-reçete nasıl oluşturulacak ve ilaçlar ve raporlar daha sonra görüntülenebilecek mi?
E-reçete oluşturup SGK’ya kaydedilebilmesi SGK kurumsal hekim şifresi ile mümkündür. Bu şifre olmaksızın e-reçete oluşturması mümkün değildir. Ayrıca https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden bu şifre aracılığıyla giriş yapılması halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanların kullandığı; ilaçlar, e-raporlar MEDULA sisteminden görüntülenebilecektir.
Bu sayede artık kimin önceden hangi ilacı hangi hastaneden, hangi doktordan aldığı, hastanın da kullandığı ilaçlar hakkında doktora yanlış veya hatalı bilgi vermesi veya doktorun yazdığı ilacı kime ne zaman verdiği çok kolay bir şekilde takip edilebilecektir.
Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Sosyal Kültürel Gelişim Derneği
Yönetim Kurulu
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir