akilci-ilac-kullanimi-2014Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 2014 Yılı Programı’na göre, sağlık alanında vatandaşların yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması amaçlanırken, ”veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu” esas olacak.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecek.

Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme, müfredat geliştirme faaliyetleri yürütülecek, izleme değerlendirme sistemi kurulacak. SGK ,Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Kalkınma Bakanlığı, üniversiteler, özel sağlık kuruluşlarının işbirliğiyle başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ve vatandaşların farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Sağlık eğitimi müfredatlarına akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinin dahil edilmesi yönünde çalışmalar devam edecek.

SGK veri bankası da kullanılarak akılcı ilaç kullanımı davranışlarını teşvik etme ve izleme-değerlendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecek. e-Reçete’nin yaygınlaşmasıyla beraber izleme, değerlendirme ve geri bildirim sisteminin tüm hekimleri kapsamasına yönelik çalışmalara devam edilecek. Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. Sağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacak.

Kamuda çalışan hekimlerin tamamının performansa dayalı ek ödeme (PDEÖ)sisteminde performans, nicel göstergelerle tanımlanmakta olup yapılan işlem/hizmet başına tanımlanmış belli puanlarla ölçülürken, sisteme, verilen hizmetin etkinliğinin ve hizmete ilişkin algının ölçülebileceği nitel kriterlerin de eklenmesi için yönetmelik taslağı hazırlanacak.

Kanser taramaları yaygınlaştırılacak

Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunulacak. Bu kapsamda en sık görülen kanser hastalıklarının taramaları yaygınlaştırılacak ve kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıt sistemi geliştirilecek. Vatandaşların taramalara katılmaları için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlenecek ve aile hekimlerine kanser izlem takip için pozitif performans uygulaması başlatılacak. Kanser kayıt sistemi için uygun yazılım altyapısı oluşturulacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda da toplumsal farkındalık artırılacak. Sağlık Bakanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarca toplumsal farkındalığı artırmak için kampanyalar yapılacaktır. Astım, KOAH, kalp ve damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacak. Söz konusu hastalıklara yönelik standart tanı ve tedavi protokollerini hayata geçirmek için çekirdek eğitim müfredat programı hazırlanacak.

Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecek. Bu çerçevede Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) kullanımı ülke geneline yaygınlaştırılacak. MHRS’nin kullanımında yaşanan sorunların tespiti ve toplumsal algıyı ölçmek amacıyla da bir araştırma projesi hazırlanacak. Her tür görsel ve basılı materyal ile MHRS’nin kullanımı tanıtılacak ve yaygınlaştırılacak.

Tamamlayıcı tıp alanı denetim altına alınacak

Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına alınacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar desteklenecek. Tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin gerekli mevzuat hazırlanarak ruhsatlandırma ve denetim hizmetleri yapılandırılacak.

Diğer taraftan, tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hazırlanacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine intibakı amacıyla müfredat güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Sağlık turizmi için yeniden yapılandırma

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı kapsamında Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin belirlenmesi amacıyla bölge ve branşları dikkate alan bir sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanacak. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının işbirliğinde, sağlık turizmi potansiyeline sahip kamu sağlık tesisleri, sağlık turizmi hizmet merkezleri olarak altyapı ve insan kaynakları açısından yeniden yapılandırılacak.

Okul sütü programı sürdürülecek

Okul çağı çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik beslenme dostu okul sayısı artırılacak ve bilgilendirme kampanyaları yürütülecek. Okul Sütü Programı sürdürülecek. Ailelerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla içerisinde toplumda rol model olan kişilerin de bulunacağı bilgilendirmeye yönelik ulusal kampanyalar düzenlenecek.

Tütün kullanım oranı düşürülecek

Programa göre, erişkinlerde tütün kullanım oranı düşürülecek. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEB, SGK işbirliğiyle tütün bağımlılığının tedavisi için kısa klinik müdahalenin birinci basamakta verilmesi sağlanacak. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmetlerinin de SMS, elektronik posta ve web uygulamaları aracılığıyla desteklenerek geliştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı artırılacak ve bu merkezlerde verilen hizmetler çeşitlendirilecek. Ruh sağlığı hizmetleri afet ve diğer olağanüstü durumlara maruz kalan bireylere yönelik yardım programlarına entegre edilecek.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir