Değerli Meslektaşlarımız ve Değerli Eczacılarımızın Dikkatine. Aşağıda bulunan karşılaştırmalı liste ile yeni düzenlenecek yönetmelik detaylarına ulaşabilirsiniz.

Eczaneler Ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Mevcut)

Eczaneler Ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Amaç Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin açılmasına dair usul ve esasları, eczanelerin açılacağı yerlerin özellikleri, eczanelerin kısımları, laboratuvarlarının vasıf ve şartları, eczanelerde bulunması gereken alet vesair malzemeler ve eczane hizmetleri ile ilgili hususları düzenlemektir. MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin açılması, devri, nakli ve kapatılmasına dair usul ve esaslar ile eczane hizmetlerine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca açılacak eczaneleri kapsar. MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca açılacak eczaneleri kapsar.
Hukuki Dayanak Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 20’ nci maddesine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’ nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5 inci, Geçici 4 üncü maddesi ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b)Eczacı: Eczacılık Fakültesi veya Eczacılık Yüksekokulundan mezun olmuş veya usulüne göre yabancı okullardaki eğitimin yeterliliğini tescil ettirmiş, ilaç ve hammaddelerin elde edilişinde, farmasötik madde ve tıbbi müstahzar yapımında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toksikolojik analizlerinde, ilacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunda, ilacın dağıtımı ve hastaya verilmesinde, ilacın kullanım, gözetim ve denetiminde, ilacın üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ve eczacılık mesleğinin gerektirdiği her alanda idari ve teknik olarak ve tam yetki ile görev alan sorumlu kişiyi,
c) Eczacılık: Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini,
ç) Kimyevi madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımları,
d) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
e) İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahibi ve mesul müdürü olan eczacının yanında reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre, çalıştırılması zorunlu olan diğer eczacıları,
f) Yardımcı eczacı: Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde çalışan eczacıyı ifade eder.
Eczacılığın Tescili Eczacılık yapabilecek olanlar
Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve tedavi edici ilaç hammaddeleri ve hazır ilaç laboratuvarları veya fabrikaları gibi işletmeleri açacak Türk vatandaşı eczacıların, diplomalarını Sağlık Bakanlığı’ na tescil ettirmeleri şarttır. MADDE 5- (1) Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan şartları haiz olmak gerekir.
  (2) Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.
Eczane açılmasına ilişkin kriterler
MADDE 6- (1) Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.
(2) Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.
(3) Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen, ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.
(4) Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, Kurumca her yıl en az iki kez olmak üzere ilan edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması hâlinde il sağlık müdürlüğünce kura çekilir.
(5) Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.
Eczanelerin açılması
MADDE 7- (1) Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir ruhsatname ile açılır.
(2) Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Bakanlığa, Kuruma ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.
(3) Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çözümlenir.
Başvuru ve Belgeler Başvuru ve belgeler
Madde 5 – Eczane açmak isteyen eczacılar, aşağıda yazılı evrak ve belgeler ile il Sağlık Müdürlüğüne başvururlar: MADDE 8- (1) Eczane açmak isteyen eczacılar, Bakanlık tarafından eczane açılacak yerlerin ilânından sonra aşağıda yazılı evrak ve belgeler ile il sağlık müdürlüğüne başvururlar:
a) Nüfus cüzdanı sureti, a) Nüfus cüzdanı sureti,
b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının aslı veya noterce tastikli sureti, b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,
c) Eczacılığa engel mahkûmiyetinin bulunmadığına dair adli belge, c) Eczacılığa engel mahkûmiyetinin bulunmadığına dair yeni tarihli adli belge,
d) Biyografi, ç) Özgeçmiş,
d)Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini gösteren Türk Eczacılar Birliğinden alınmış belge,
e) En az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
e) 6197 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yazılı olduğu üzere, mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman tabip raporu, f) 6197 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (C) ve (Ç) bentlerinde yazılı olduğu üzere, mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman tabip raporu,
f) 4 x6 cmboyutlarında 4 adet fotoğraf, g) 4 x6 cmboyutlarında 4 adet renkli ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,
g) Eczane yapılacak yerin krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğünce tastik edilmiş rapor, ğ) Eczane yapılacak yerin krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Bölge Eczacı Odası ile il sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor,
h) (Değişik:RG-23/6/2010-27620) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu; bu rapor Eczacı Odası yetkililerince 20 iş günü içerisinde ispatlayıcı belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde muvazaa konusunda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacı Odasının verdiği rapor ile İl Sağlık Müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak muvazaaya ilişkin karar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. h) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu.
Muvazaa değerlendirmesi MADDE 9- (1) Bölge Eczacı Odası yetkililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu 20 iş günü içerisinde ispatlayıcı belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde muvazaa konusunda il sağlık müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacı Odasının verdiği rapor ile il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Kurumca, Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak muvazaaya ilişkin karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir.
 
Ruhsatın Verilmesi Ruhsatname düzenlenmesi
Madde 6 (Değişik:RG-9/3/2003-25043) 5 inci madde hükmüne uygun olarak yapılacak müracaatlar ilgili sağlık müdürlüğünce incelendikten ve mevzuata uygunluğu tespit edildikten sonra gerekli harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe imzalandıktan sonra ilgiliye verilir. MADDE 10- (1) İl sağlık müdürlüğü tarafından, 8 nci madde hükmüne uygun olarak yapılan müracaatlar incelendikten sonra puan durumlarına göre sıralama yapılır. Mevzuata uygunluğu tespit edilenlere gerekli harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan sonra ilgiliye verilir.
(2) Düzenlenen ruhsatnameler en geç bir ay içerisinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir.
İşyeri Ruhsatının Mecburi Olmaması İşyeri ruhsatının mecburi olmaması
Madde 7 (Değişik:RG-9/3/2003-25043) İlgili sağlık müdürlüğünden-valilikten ruhsatnamesini almış eczacının eczane için mahalli belediyeden ayrıca bir işyeri ruhsatı alması zorunlu değildir. MADDE 11- (1) Ruhsat düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi zorunlu değildir.
Mesul müdür atanması
MADDE 12- (1) Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atar.
(2) Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı il içerisinde ve çalışma saatleri dışında yaptığına dair belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz edenler bakımından mesul müdür atanması zorunluluğu yoktur.
(3) Eczacı Odası Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri mesai saatleri içerisinde eczanesinde bulunmak zorundadırlar. Aksi halde 6197 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır.
İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırma MADDE 13- (1) Serbest eczanelerde, aylık asgari …. reçete veya asgari ücretin …. tutarında ciro yapılması hâlinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.
(2) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde çalışma süresi kabul edilmez.
(3) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.
Eczanelerin Tabi Olduğu Hükümler Eczanelerin tâbi olduğu hükümler
Madde 8 – Serbest eczane bulunmayan yerlerde, 6197 sayılı Kanun’ un 14 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eczanelerin açılmasında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kanun’da belirtilen kurumlar dışında hiçbir kurum eczane açamaz. MADDE 14- (1) Serbest eczane bulunmayan yerlerde, 6197 sayılı Kanun’ un 14 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eczanelerin açılmasında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Üniversiteler; eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacıyla eczaneleri açabilirler. Bu eczanelerden üniversitenin sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerine ilaç satışı yapılabilir.
(3) Üniversiteler ile özel hastanelerde bulunan eczanelere bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenir.
Eczane Olarak Kullanılacak Yerin Özellikleri Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri
Madde 9 – (Değişik birinci fıkra:RG-25/11/1999-23887) “Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Deprem, sel ve yangın gibi tabiî afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu âfetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir. MADDE 17- (1) Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. (2) Eczane olarak kullanılacak binanın imar mevzuatına göre inşa edilmiş olması ve yapı kullanım izni bulunması gerekir. (3) Eczanelerin laboratuvar kısımlarının, müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Bodrum katlar laboratuar olarak kullanılamaz. Ayrıca, soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Deprem, sel ve yangın gibi tabiî afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu âfetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-2/11/2007-26688) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak; zeminleri ise karo, mermer veya benzeri malzemeyle döşenecektir. Müşterilerin bekleme yerleri ile banko ve çalışma masası eczanenin giriş katında bulunacaktır. (5) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak; zeminleri hijyen koşullarına uygun,yanıcı olmadığı belgelendirilen ve kolay temizlenebilir malzeme ile döşenmelidir. Müşterilerin bekleme yerleri ile çalışma masası eczanenin giriş katında bulunmalıdır.
(Değişik ücüncü fıkra:RG-2/11/2007-26688) Sağlık kurumları bünyesinde açılacak eczaneler, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara ilaç verebileceklerinden, herhangi bir katta açılmaları mümkündür. (9) Sağlık kurumları bünyesinde açılacak eczaneler, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara ilaç verebileceklerinden, bodrum katları hariç herhangi bir katta açılmaları mümkündür.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-9/12/2004-25665) .Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılabilir. Eczanelerin bağımsız dükkanlarda açılması ve faaliyet göstermesi zorunludur. Eczanenin laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olmamak ve ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla, birden fazla kapısı olabilir. Ancak bu kapılardan hiçbiri başka dükkan veya mağaza içine açılamaz. Eczanenin güvenliği eczane sahip ve mesul müdürü eczacının sorumluluğu altındadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczanelerin bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyması zorunludur. Ancak geceleri kapalı olan alışveriş merkezlerindeki eczaneler nöbetten muaf tutulur. Uluslararası uçuşa açık olan havaalanları içinde yer alan eczaneler, eczane çalışma gün ve saatleri dışında da 24 saat açık olabilirler. Bu durumda biri eczanenin sahibi olmak kaydıyla her 8 saat için bir eczacı bulundurulması zorunludur. (4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılabilir. Eczanelerin bağımsız dükkanlarda açılması ve faaliyet göstermesi zorunludur. Eczanenin laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olmamak ve ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla, birden fazla kapısı olabilir. Ancak bu kapılardan hiçbiri başka dükkan veya mağaza içine açılamaz. Eczanenin güvenliği eczane sahip ve mesul müdürü eczacının sorumluluğu altındadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczanelerin bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyması zorunludur. Ancak geceleri kapalı olan alışveriş merkezlerindeki eczaneler nöbetten muaf tutulur. Uluslararası uçuşa açık olan havaalanları içinde yer alan eczaneler ve bazı bölge eczacı odalarınca 8 saatten fazla açık bulundurulmasına izin verilen eczaneler, eczane çalışma gün ve saatleri dışında da 24 saat açık olabilirler. Bu durumda biri eczanenin sahibi olmak kaydıyla her 8 saat için bir eczacı bulundurulması zorunludur.
(Değişik beşinci fıkra:RG-2/11/2007-26688) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ve tren garlarında bu kısıtlama uygulanmaz. Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın münhasıran eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacıyla açacakları uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar. (10) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ve tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
  (6) Özel saklama koşulu gerektiren ilaçları da içerecek şekilde eczanelerde ortamın sıcaklığı ve nemi ilaçların saklama şartlarına uygun olmalı ve kayıtları düzenli tutulmalıdır.
İlaç Yapma Bankosu (7) Soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, 2-8 ᵒC’ de saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması zorunludur.
Madde 10 – ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri, cam, fayans veya mermer olacaktır. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulacaktır. (8) Eczanede bulunması zorunlu olan ve kalibrasyonu yapılması gereken cihazların kalibrasyonlarının belirli sürelerle yaptırılarak kayıtlarının tutulması gereklidir.
Laboratuvar Kısmı Laboratuvar kısmı
Madde 11 – ilaç yapmaya ayrılan laboratuar kısmında, majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulundurulacaktır. MADDE 18- (1) Majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulundurulmalıdır.
(2) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik kontaminasyon oluşturmayacak malzeme olmalıdır. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur.
Laboratuvarlarda akar su bulunması şarttır. (3) Laboratuvarlarda şebeke suyu bulunmalıdır.
Zehirli Maddelere Ait Dolaplar Zehirli maddelere ait dolaplar
Madde 12 – Bütün zehirli maddeler, Kodekse göre ayrılarak, ayrı dolaplarda bulundurulacaktır. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı boyalı olacak ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte boyanacak ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılacaktır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin cinsine göre içersine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiketlere isimleri yazılacak, ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir” ibaresi yazılı bandrollar yapıştırılacaktır. Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar çelik kasada saklanacaktır. MADDE 19- (1) Bütün zehirli maddeler, Kodekse göre ayrılarak, ayrı dolaplarda bulundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılmalıdır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiketlere isimleri yazılmalı ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir” ibaresi yazılı etiketler yapıştırılmalıdır. Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar çelik kasada saklanmalıdır.
Tadilat ve İnceleme Tadilat ve inceleme
Madde 13 – Eczanede önemli tadilat yapılması istenildiğinde, ilgili il Sağlık Müdürü veya görevlendireceği eczacılık şubesi yetkilisi tarafından eczanede gerekli inceleme yapılır. Rapor düzenlendikten ve eczanenin ruhsatnamesi sahip ve mes’ul müdürüne verildikten sonra, Bölge Eczacı Odası ve Mahallin en büyük Sağlık Amirliğince uygun görülmedikçe, eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapılamaz. MADDE 20– (1) Eczanede, il sağlık müdürlüğü ve bölge eczacı odasınca uygun görülmesi kaydıyla tadilat yapılabilir.
(2) Tadilat bir ayı geçemez ve il sağlık müdürlüğünce gerekli görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.
Teknik imkanlar Teknik imkanlar
Madde 14 – Eczaneler, bulundukları yerdeki aydınlatma, su, telefon gibi teknolojik imkanlardan faydalanmak zorundadırlar. MADDE 21– (1) Eczaneler, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulundukları  yerdeki aydınlatma, su, telefon ve internet gibi teknolojik imkanlardan faydalanmak zorundadırlar.
Ecza Maddelerinin Saklanması Ecza maddelerinin saklanması
Madde 15 – Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri, hazır ilaçlar, aşı ve serumlar, Kodeksteki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları gözönüne alınarak, gerektiği gibi saklanacaktır. Bu sebeple eczanenin iç ısısı da gerekli ölçüler içinde tutulacaktır. MADDE 22- (1) Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri, hazır ilaçlar, aşı ve serumlar, Kodeksteki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak, gerektiği gibi saklanmalıdır. Bu sebeple eczane ortamı sıcaklık ve nemi saklama şartlarına uygun olmalıdır.
Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemeler bulunan şişeler etiketleri, çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olacak; gerekirse, şişeye yağlı boya ile yazılacaktır. Bozulan ve kirlenen etiketler yenilenecektir. (2) Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemeler bulunan şişeler etiketleri, çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olmalı, bozulan ve kirlenen etiketler yenilenmelidir. Bulundurulacak kimyevi maddelerin ambalajları üzerinde parti numarası, imal ve son kullanma tarihi, üretim yeri ve saklama koşulları belirtilmelidir.
Eczanelerde Bulunması Mecburi İlaçlar                                                                                    Madde 16 – Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Türk Eczacıları Birliği ile Sağlık Bakanlığı’nca her yıl hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece, her eczanede bulunması mecburidir. Bulundurmayan eczaneler eksiklerini tamamlayıncaya kadar il Sağlık Müdürlüğü’nce kapatılır. (3) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünler birbirleriyle kontaminasyon oluşturmayacak şekilde ayrı dolaplar içinde tutulmalıdır.
Eczane Levhası Eczane levhası
Madde 17 – (Değişik birinci fıkra:RG- 9/12/2004-25665) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine, eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha konulur. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı, rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılır. MADDE 23- (1) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacılar Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-06/03/2007-26454) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliğince belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. (2) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliğince belirlendikten sonra Bakanlıkça uygun görülecek standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.
Nöbetçi Eczane Levhası Nöbetçi eczane levhası
Madde 18 – Eczaneler, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklandırılmış bir levha asmak zorundadırlar. Ayrıca, nöbetlerde içerdekileri uyarmak için, eczane kapılarına zil düzeni kurulması zorunludur. MADDE 24- (1) Eczaneler, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerinin dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir tarzda olacak şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilan edilmesi zorunludur.
  (2) Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarında zil bulundurması zorunludur.
Eczanenin Devri Eczanenin kapatılması
Madde 19 – Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemleri, il Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi huzurunda yapılır. Durum, bir tutanakla tespit edilir. MADDE 43- (1) Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde dilekçe ve ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne müracaat eder. İl sağlık müdürlüğü tarafından, eczanede ilaç bulunmadığı tespit edildikten ve eczane levhaları indirtilerek eczane vasfını yitirdiği tutanak altına alındıktan sonra ruhsatname iptal edilir.
(2) Eczanenin, muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatnamesi birinci fıkrada belirtilen şekilde iptal edilir. Eczacı tarafından, ruhsatnamenin iade edilmemesi veya eczacıya ulaşılamaması hâlinde ruhsatname dip koçandan iptal edilir.
(3) Faaliyette olan eczane sahip ve mesul müdürünün Sağlık Kurulu raporu ile mesleğini yapamayacak olduğunun belgelenmesi durumunda, il sağlık müdürlüğünce bir mesul müdür atanıncaya kadar faaliyeti durdurularak eczane geçici olarak kapalı tutulur.
MADDE 44– Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar görevi başında bilfiil bulunmak zorundadır. Halkın ilaca erişiminin engellenmemesi koşuluyla, il sağlık müdürlüğünün değerlendirmesi ve takdiriyle 6197 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereğince birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Ancak bu süre içerisinde eczane yeri başka bir amaçla kullanılamaz/kullandırılamaz ve süre bitiminde il sağlık müdürlüğünün onayıyla aynı eczanede faaliyetine devam edebilir.
ÖZEL HASTANE ECZANELERİ KANUN’UN 35 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN RUHSATLARINI ASKIYA ALAMAZLAR.
Ecza Maddelerinin Özellikleri ve Sorumluluk Ecza maddelerinin özellikleri ve sorumluluk
Madde 20 – Eczanelerde bulunan bütün eczanın Türk Kodeksindeki özelliklerde olması şarttır. Bu hususlardan eczanenin sahip ve mes’ul müdürü sorumludur. MADDE 36- (1) Eczanelerde bulunan bütün eczanın Türk Kodeksindeki özelliklerde olması şarttır. Bu hususlardan eczanenin sahip ve mesul müdürü sorumludur.
Miadlı İlaçlar ve Sorumluluk Miadlı ilaçlar ve sorumluluk
Madde 21 – Eczane sahip ve mes’ul müdürü, zamanla bozulan ve müddeti geçen ilaçları zaman geçmeden değiştirmek veya imhasını yapmakla sorumludur. Miadı geçmiş müstahzarlar, satılmak üzere bulundurulamaz. MADDE 37- (1) Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miadını kontrol ederek bozulan ve miadı geçen ilaçları, imha edilmek üzere satıştan kaldırmak ve imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklamak ve bu ilaçların ilgili mevzuat doğrultusunda imhasını yaptırmak zorundadır.
Kabul Edilebilecek Reçeteler Kabul edilebilecek reçeteler (E REÇETE)
Madde 22 – Eczanelerde yalnızca tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler tarafından yapılmak üzere yazılan reçeteler kabul edilir. Okunamayan reçetelerin düzeltilmesi için, ilgili tabible irtibat kurulur. (Ek Fıkra: RG-2/11/2007-26688) İnternet, faks, MADDE 25- (1) Eczanelerde yalnızca tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler ve ziraat mühendisi tarafından yazılan reçeteler kabul edilir. Okunamayan reçetelerin düzeltilmesi için ilgili tabiple irtibat kurulur.
telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz.(Ek son cümle:RG-23/7/2009-27297) Hekimlerin elektronik ortamda yazarak bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik reçeteler (e-reçete) bu hükmün dışındadır. (2) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Hekimlerin elektronik ortamda yazarak bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik reçeteler  (e-reçete) bu hükmün dışındadır.
Psikotrop İlaç Reçeteleri Psikotrop ilaç reçeteleri
Madde 23 – Uyuşturucu ve alışkanlık yapıcı ilaçlar, ancak özel reçetelerine yazılması halinde verilebilir. Bu reçeteler sahibine geri verilmez. Tekrarında ayrı reçete getirilmesi zorunludur. MADDE 26- (1) Uyuşturucu ve alışkanlık yapıcı ilaçlar, ancak özel reçetelerine yazılması hâlinde verilebilir. Bu reçeteler sahibine geri verilmez. Tekrarında ayrı reçete getirilmesi zorunludur.
Özel Durumu Olan Reçeteler Özel durumu olan reçeteler
Madde 24 – Türk Kodeksinde yazılı en çok miktardan fazla dozları içeren reçeteler hakkında, 6197 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince hareket edilir. MADDE 27- (1) Türk Kodeksinde yazılı en çok miktardan fazla dozları içeren reçeteler hakkında, 6197 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince hareket edilir.
Birinci fıkrada belirtilen reçetelerde; yazan tabibin ismi, adresi ve protokol numarası ile hastanın isim ve açık adresi belirtilmiş olmalıdır. Miktarların ise, Sağlık Bakanlığı genelgelerine uyması şarttır. (2) Birinci fıkrada belirtilen reçetelerde; yazan tabibin ismi, adresi ve protokol numarası ile hastanın isim ve açık adresi belirtilmiş olmalıdır. Miktarların ise, Sağlık Bakanlığı genelgelerine uyması şarttır.
Reçeteler Üzerindeki işlemler Reçeteler üzerindeki işlemler
Madde 25 – Hazırlanan reçeteler, eczane mes’ul müdürü tarafından imzalanıp tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. (Ek ikinci cümle:RG-23/7/2009-27297) e- reçeteler bu hükmün dışındadır. Bakanlık ve Türk Eczacıları Birliğince belirlenen ilaçlar ile majistral, uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait reçeteler, reçete kayıt defterine kayıt edilir. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara mahsus reçeteler, geri verilmeyerek eczanede saklanır. Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre işleme konulur. MADDE 28- (1) Hazırlanan reçeteler, eczane mes’ul müdürü tarafından imzalanıp tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. e- reçeteler bu hükmün dışındadır.
(2) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara mahsus reçeteler, hastaya geri verilmez. İl sağlık müdürlüğüne ve geri ödeme kurumuna birer nüshası gönderilir ve bir fotokopisi de eczanede saklanır. Bakanlık genelgelerine göre işleme konulur.
Yapma ilaçlar, Etiket ve Ambalaj Majistral ilaçlar, etiket ve ambalaj
Madde 26 – Yapılan ilaçların ambalajına etiket yapıştırılır. Bu etiketler üzerine eczanenin, doktorun ve hastanın isimleri, defter kayıt numarası ve ilacın kullanılış şekli yazılacaktır. MADDE 29– (1) Majistral ilaçların ambalajına etiket yapıştırılır. Bu etiketler üzerine eczanenin, doktorun ve hastanın isimleri, defter kayıt numarası ve ilacın kullanılış şekli yazılmalıdır.
İçilecek ilaç etiketleri beyaz, dıştan kullanılacak ilaç etiketleri kırmızı renkli olmalıdır. (2) Dahilen kullanılacak ilaç etiketleri beyaz, haricen kullanılacak ilaç etiketleri kırmızı renkli olmalıdır.
Eczanelerde hazırlanacak ilaçlar, hiç kullanılmamış, yeni ve uygun ambalajlara konulacaktır. (3) Eczanelerde hazırlanacak majistral ilaçlar, hiç kullanılmamış, yeni ve uygun ambalajlara konulmalıdır.
Hazırlanacak ilaçlarla ilgili Reçeteler Majistral ilaçlarla ilgili reçeteler
Madde 27 – Eczanelerde hazırlanmak üzere bırakılan reçetelerin, yazan tabip ile sahibi olan hastadan veya hastanın yakınından başkasına gösterilmesi ve aslının veyahut kopyasının verilmesi yasaktır. MADDE 30- (1) Eczanelerde hazırlanmak üzere bırakılan reçetelerin, yazan tabip ile sahibi olan hastadan veya hastanın yakınından başkasına gösterilmesi ve aslının veyahut kopyasının verilmesi yasaktır.
Nöbetçi Eczane Nöbetçi eczane
Madde 28 – Birden fazla eczanesi olan yerlerde, bayram ve diğer resmi tatil günlerinde ve belirlenen çalışma saatleri dışında, yalnız nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar. MADDE 31- (1) Birden fazla eczanesi olan yerlerde, bayram ve diğer resmi tatil günlerinde ve belirlenen çalışma saatleri dışında, yalnız nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi eczane dışındaki  eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
Nöbetçi Eczanelerin Çalışma Düzeni Madde 29 – Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak, nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası veya temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, il Sağlık Müdürlüğü veya görevli yetkililerin kabul ve onayı ile uygulamaya konulur. Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni MADDE 32- (1) Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası veya temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.
Nöbetçi eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezlerine, garnizon komutanlıklarına, PTT danışma servisine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara verilir. (2) Nöbetçi eczanelerin nöbet listeleri, halk tarafından kolayca ulaşılabilmesi için, eczacı odası yetkililerince polis merkezlerine, garnizon komutanlıklarına, PTT danışma servisine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara verilir.
Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak, eczane sahip ve mes’ul müdürünün başvuru halinde gereken hizmeti yerine getirmesi şarttır. (3) Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak, eczane sahip ve mesul müdürünün, başvuru halinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.
Eczane Çalışanları Eczane çalışanları
Madde 30 – Eczanelerde çalışan personel, eczane mes’ul müdürünün sorumluluğu altında çalışırlar. Çalışanların personel defterine kaydı mecburidir. MADDE 34- (1) Eczanelerde çalışan personel, eczane mesul müdürünün sorumluluğu altında çalışır. Çalışanların personel defterine kaydı zorunludur.
Eczanelerde Staj Eczanelerde staj
Madde 31 – Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinden eczanelere staj görmek üzere kabul edilenlerin giriş ve çıkışları, özel bir deftere kaydedilecektir. Staj sonunda, çalıştıkları süreyi ve yaptıkları çalışmaları belirleyen belge, öğrencinin fakültesine gönderilecektir. MADDE 35- (1) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden eczanelere staj görmek üzere kabul edilenlerin giriş ve çıkışları, özel bir deftere kaydedilir. Staj sonunda, çalıştıkları süreyi ve yaptıkları çalışmaları belirleyen belge, öğrencinin fakültesine gönderilir.
Teftişe Yetkili Olanlar Denetime yetkili olanlar
Madde 32 – Eczaneler, senede en az iki defa teftiş edilirler. Teftiş, Sağlık Bakanlığı müfettişleri veya bulunamadığı yerlerde Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı ve hekim tarafından yapılır. Sağlık Müdürlüğünce görevli eczacı yoksa, görev verilecek bir hekim ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi veya temsilcisi tarafından teftiş yapılır. MADDE 41– (1) Eczaneler, senede en az iki defa denetlenir. Denetim, Bakanlık denetçileri veya sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya hekim tarafından yapılır.
Teftişin Şekli Denetimin şekli
Madde 33 – Teftiş yapanlar, eczanelerde Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlerler ve neticelerini basılı raporlardaki özel hanelere yazarlar. MADDE 42- (1) Denetim yapanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Bakanlıkça düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.
Gereken önerileri, eczanelerde bulundurulması zorunlu olan teftiş defterinde belirterek altını imzalarlar. Teftiş raporları, müfettiş ile beraber eczacı tarafından imzalanır. (2) Yapılan denetim sonucu eksiklik tespit edilmesi halinde, makul süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istenir.Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği hususunda yerinde tekrar denetim yapılır.
İlacın KapsamıMadde 34 – Bu Yönetmelikte belirtilen ilaçlara, 6197 sayılı Kanun’ un 28 inci maddesinde yazılı beşeri ve veteriner ilaçlar, kimyevi maddeler ve zirai ilaçlar ile kozmetik ürünler yanında hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılacak bütün sıhhi malzemeler, medikal aletler ve maddelerde dahildir. Eczaneden satışı yapılacak ürünler MADDE 38- (1) Beşerî ilaçlar, Bakanlıktan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Bakanlığın iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.
  (2) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Bakanlıkça belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.
  (3) Eczanelerde satışına izin verilen ürünlerin toptan satışı yapılamaz, ihalelere girilemez.
Önlük Mecburiyeti Önlük mecburiyeti;
Madde 35 – Eczane sahip ve mes’ul müdürü ve diğer personel, beyaz önlük giyecektir. Eczacı önlüklerinin göğüs cebi üzerinde eczacının ad ve soyadının belirtilmesi zorunludur. MADDE 33- (1) Eczane sahip ve mesul müdürü ve diğer personel, beyaz önlük giyer ve önlüklerin göğüs cebi üzerinde eczacının ad ve soyadının belirtilmesi zorunludur.
Defterler Eczane defter ve kayıtları
Madde 36 – Eczanelerde aşağıda yazılan ve sayfaları ekte gösterilen defterlerin tutulması mecburidir; 1. Reçete kayıt defteri (Ek: 1), 2. Uyuşturucu maddelerin kayıt defteri (Ek: 2), 3. Psikotrop (alışkanlık yapıcı ) ilaçların kayıt defteri (Ek: 3 ), MADDE 40- (1) Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.
4. Teftiş defteri (Ek: 4 ), 5. Personel defteri (Ek: 5 ), 6. Stajyer defteri (Ek: 6 ), Eczacılar, defterleri bağlı oldukları Eczacı Odalarından alacaklardır. Defterlerin kullanılmadan önce Eczacı Odalarına tastik ettirilmeleri şarttır. (2) Eczanelerde, teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri tutulur. Defterler bağlı oldukları Eczacı Odalarından temin edilir ve Eczacı Odalarına tasdik ettirilir.
(Ek üçüncü fıkra:RG-25/11/1999-23887) (Değişik:RG-23/7/2009-27297) Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanede saklanması zorunludur. Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alarak karşılanan bu reçetelerin reçete kayıt defterine ayrıca kayıt edilmesi zorunlu olmayıp Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlükleri tarafından talep edildiği takdirde sunulması amacıyla sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. MADDE 28-(3) Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçların elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve reçetelerin eczanede saklanması zorunludur. Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alarak karşılanan bu reçetelerin, Bakanlık ve/veya il sağlık müdürlükleri tarafından talep edildiği takdirde sunulması amacıyla sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Yürürlülükten Kaldırılan Hükümler Madde 37 – 18.12.1953 tarih ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 20 nci Maddesine Tevfikan Hazırlanan Talimatname ile ek ve tadilleri yürürlülükten kaldırılmıştır. Yürürlülükten kaldırılan hükümler MADDE 45- (1) 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kaldırılmıştır.
İyi Eczacılık Uygulamaları  
Ek Madde 1- (Ek:RG-25/11/1999-23887) Eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını, sürekliliğini ve iyi eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak maksadı ile “iyi Eczacılık Uygulamaları Kılâvuzu”, altı ay içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanır ve yürürlüğe konulur. EK MADDE 1- (1) İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu (AB MEVZUATINA BAKILACAK GEREKİRSE DEĞİŞECEK)
Geçici Madde 1 – (Değişik:RG-15/10/1993-21729) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılma ruhsatı verilmiş bulunan eczaneler, 9 uncu maddenin 1 nci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç onsekiz ay içersinde yerine getirmek zorundadırlar. Aksi taktirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılma ruhsatı verilmiş bulunan eczaneler, 17 nci maddenin birinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç onsekiz ay içersinde yerine getirmek zorundadırlar. Aksi taktirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.
Geçici Madde 2 – (Değişik:RG-05/03/1993-21515) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılma ruhsatı verilmiş olan ancak bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine uymayan eczanelerin yalnız bir sefere mahsus olmak üzere devir veya nakline, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın bu yönetmelik hükümlerine göre izin verilir. GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında (31 Aralık 2012 tarihine kadar ) eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.  

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, 37 inci madde ile yürürlükten kaldırılmış bulunan Talimatname hükümlerine uygun büyüklükte eczane açılacak yerleri olan veya bu yerleri kiralamış ya da mülk edinmek için akit yapmış olduğunu resmi belge ile ispat eden eczacılar, bu yerlerde eczane açmak istedikleri taktirde, ruhsatname talepleri hakkında 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın, bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Bunlar da birinci fıkradaki haklardan faydalanabilirler.
Geçici Madde 3 – (Ek:RG-25/11/1999-23887) 17 nci maddenin bu Yönetmelik ile eklenen ikinci fıkrasının öngördüğü levha standartları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türk Eczacıları Birliği’nce düzenlenir ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşüne sunulur.  
Yürürlük Yürürlük
Madde 38 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 46– (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme Yürütme
Madde 39 – Bu Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı yürütür. MADDE 47– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
   

* Bu karşılaştırma İvek (İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği) Tarafından Oluşturulmuştur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir