is-guvenligi-egitimiDeğerli Meslektaşlarımız;

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin çalışanların eğitim uygulamasına açıklık getirmek amacıyla düzenlenen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Verilebilecek eğitimler konusunda derneğimiz gerekli çalışmalara başlamıştır. Görüşmelerimizi Türk Eczacıları Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapmaktayız.En Kısa zamanda gerekli bilgi internet sitemizden duyurulacaktır. Görüşmelerimiz tüm Türkiye genelindeki meslektaşlarımız için yapılacaktır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca eczane çalışanlarının İş Güvenliği Eğitiminin nasıl yapılacağının üç ana başlık altında toplanmış konularını içeren Tablo (EK-1);

Genel Konular;

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları;

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

Teknik Konular;

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Eczaneler hangi risk sınıfında;

Eczaneler, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” gereği İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde 47.73.01 sayılı sıra ile “Az Tehlikeli” olarak belirtilmiştir.

Eczane sahibi işverenin yükümlülüğü;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.

Bu bağlamda eczane sahibi işveren, çalışanlarına asgari yukarıda belirtilen Tablo (Ek-1)’daki belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Eğitimleri kim verecek;

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin eğitim konularında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilecek.

Eczane çalışanlarının eğitim süresi asgari ne kadar olacak ve ne kadar sürelerde tekrar edilecek;

Eczaneler İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde “Az Tehlikeli” olarak belirlendiği için yönetmelik gereği eğitim süresi en az sekiz saat olacak.

Verilen eğitimler geçen süre zarfında oluşan değişiklikleri de içerecek şekilde üç yılda bir tekrar edilecek.

Ancak, eczanede çalışmaya başlayacak her eleman fiilen çalışmaya başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almak zorundadır.

Eğitimin maliyeti ve çalışan açısından eğitimde geçen süre;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmayacak. Eczane sahibi işveren bu eğitim hizmetini işyeri bünyesinde barındırdığı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi yokluğunda yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan alıyorsa ödediği bedelin karşılığı fatura alarak mali tablosunda muhasebelendirecektir.

Çalışanların eğitimde geçen süresi normal çalışma süresi dahilinde sayılacaktır.

Eğitimin sonunda ne olacak;

Düzenlenen eğitimler belgelendirilerek çalışanların özlük dosyasında saklanacaktır.

Bu eğitimi yaptırmasak ne olur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 26/ğ maddesi gereği eczane sahibi işverene her bir çalışan sayısına 2013 yılı için 1078,00 TL idari para cezası verilir.

Kaynak

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir